شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢

عنوان ندارد.باور کنيد!

مهستا :

يادت باشد

پله ها

فقط تو را

به پله ها می برند

و بام

مقصد نامعلومی است.

 

*کلی با خودم کلنجار رفتم تا وسوسه توصيف يک تلویزيون را بزنم کنار و اين نوشته زيبا (پله)را به جايش بگذارم.احساس می‌کنم اينجا زيادی منبری شده! بيچاره آرش که مجبور است من را تحمل کند. نمی‌دانم  اين پسر ساکت و آرام چه گناهی در زندگيش مرتکب شده که بايد من را به عنوان تقاص تحمل  کند(از وقتی اين جمله به ذهنم رسيده دارم دنبال گناه آرش می‌گردم ). به هر حال توصيف تلوزيون برای چند لحظه يا چند ساعت يا چند روز يا حداکثر چند سال به تعويق افتاد.

*اگر دلتان برای خنديدن تنگ شده يک سر به آرش بزنيد

آيدا

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ