شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٢

 

حرفهای اينترنتی فقط متن دارند و از لحن و حالت خبری نيست بنابراين٬ اينکه متن چه چيزی را می‌رساند٬ بستگی زيادی به لحن و صدايی که خواننده برايش در نظر می‌گيرد دارد. با توجه به اينکه من نه حس خود دانا بينی دارم و نه حس دشمن دوستی ترجيح می‌دهم از اين به بعد اگر خواستم جايی کامنت بگذارم به خصوص در وبلاگ کسانی که من را فقط و فقط از طريق وبلاگ می‌شناسند و حتی نمی‌دانند وجود خارجی دارم يا نه٬ حرفهای خيلی جدی و خيلی شوخی نزنم. به عبارتی: علاقه خاصی به اينکه احتمالاْ از حرفهايم سوءبرداشت شود ندارم. دوستی صرفاْ وبلاگی٬ قوانين خاص خودش را دارد.قابليت اين را دارد که در کوتاهترين زمان ممکن به دشمنی تبديل شود و برعکس.

در وبلاگ خودمان٬ حرفهايم را برای بوجود آمدن بحث و تبادل نظر می‌زنم. فرقی نمی‌کند خواننده با من موافقت کند يا مخالفت فقط اين برايم مهم است که نظرش به دور از تعصبات عجيب و غريب باشد و منطقی نظر بدهد. اگر يک نفر در کامنت مخالفش چيز جديدی به من ياد بدهد برايم خيلی بهتر از اينست که کسی متعصبانه و غير منطقی نظر موافق بدهند. بنابراين توصيه می‌کنم اگر خواننده وبلاگ ما هستيد حرفهايمان را متعصبانه نخوانيد و اگر احياناْ از چيزی انتقاد کرديم آن را به حساب دشمنی با ديگران نگذاريد.  

بعضی از نوشته‌های انتقادي٬ ممکن است خطاب به فرد يا افراد خاصی باشد٬ در اين صورت باز هم برای تبادل نظر با دوستان غير متعصب آنها را مطرح می‌کنم. چون بسياری از اين افرادِ موردِ انتقاد متعصب تر از اين هستن که حتی حاضر بشوند نوشته مخالفشان را دقيق بخوانند و توجهی به آن بکنند. بنابر اين نام بردن از فرد يا افراد به معنی اين نيست که اين موضوعها را حاضرم با خود آنها هم مطرح کنم. بخصوص در مورد مسائل سياسی خوب می‌دانم که کسی که سالهاست هدف خاصی را دنبال می‌کند حداقل با حرف من و امثال من تکان نخواهد خورد هر چند که خودش اين موضوع را تکذيب کند. بنابراين اگر سبک بعضی نوشته‌ها شبيه اطلاعيه است لطفاْ فکر نکنيد واقعاْ قصد داشته‌ام اطلاعيه صادر کنم.

اينکه در موقع نوشتن زياد'' من'' '' من'' می‌کنم به دليل احساس ''زيادی خود تحويل گيری'' نيست ٬ برای اينست که تاکيد کنم که فقط از طرف خودم حرف می‌زنم و قصد کلی حرف زدن را ندارم. درس ''حذف به قرينه'' را تا حدی بلدم و همينطور می‌دانم که بسياری از نوشته‌ها بدون بکار بردن ''من'' زيباتر هستند ولی بعضی وقتها برای اينکه شبيه اطلاعيه نشوند از خير زيباترشدنشان می‌گذرم.

آيدا

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ