آيدا

عشق را سودای تو در سر است و من
بر لب اين دريای هميشه
باران نام تو را
                           به پيشواز نشسته‌ام
و آنک باد زمزمه جويبار زلفانت را
                       بر برگ درختان خانه ام نوشته است
تو را بی سببی دوست دارم

آرش

/ 3 نظر / 9 بازدید
ستاد خبری پیگیری وضعیت احمد باطبی

توجه : مهلت امضای تومار به پايان رسيد. کميته پيگيری به زودی فراخوانی برای برگزاری تظاهرات شانزده آذر در برابر دانشگاه تهران منتشر خواهد کرد. بيانيه روزنامه نگاران ، هنرمندان و نويسندگان با ۱۱۰ امضا امشب منتشر خواهد شد. جلسه پالتاکی اين هفته اتاق باطبی به موضوع راهکارهای کارزار رسانه ای و اعتراضی سراسری برای ازادی زندانيان سياسی و تدارک اعتراضات منسجم اختصاص دارد. سايت مستقل احمد باطبی به زودی آغاز به کار خواهد کرد ، از نوشته ها ، آثار واخبار شما استقبال می کنيم. کميته پيگيری

Setareh

I read your story about photo and video taping of your wedding party. we had exaclty the same idea. we wanted it to be as simple as possible:) so what we did was asking from some of our friends to take video and photos from us:) of course we went to a photo shop to take some professional photos, and I tell you, none of us like those photos:)) it's so interesing that our video is absolutely documentry:) when we sent the video to our parents (back home in Iran), they were very surprised, because the video was not similar to regular wedding videos:) it's so cute. we were laughing all the time. it looks as if we are two ordinary guests and not the bride and groom:) I always heard the wedding night is a very hard night for the bride and groom, but for us it was a big joy. Wish you a very nice and jouyful life