احکام بلاگ

ـ مستحب است هر بلاگر(مذکر باشد يا مونث يا هردو*) روزی يکبار آپ ديت نمايد .

ـ آپ ديت نمودن حداقل هفته ای يک بار واجب  است و اگر شخصی که مسلمان است و وبلاگ مينويسد ،بيش از ده روز وبلاگ خود را آپ ديت ننمايد بنابر احتياط واجب بايدمطابق حکم کفاره بدهد بدين صورت که به ازاء هر مبالگه * که بعد از ظهر شرعی روز دهم صورت ميگيرد بايد بيست بار به وبلاگ'' تحت الشجره الجيلاس '' مبالگه نمايد يا معادل نقدی آن (۱۰ پوند*)را بپردازد .

ـ چنانچه قصد بلاگر از تاخير در آپ ديت،گمراه کردن برادران دينی اش باشد و به مبالگه های بينتيجه ديگر مسلمانان که باعث ازدياد عدد مبالگه ميشود علم داشته باشد  واجب است دو برابر کفاره را بپردازد.

ـ احتياط مستحب است که وبگرد هر بلاگ که بخواند يک نظر بنويسد ولی واجب است از هر سه بلاگ که بخواند يک نظر بنويسد خواه مثبت باشد يا نباشد .چنانچه عمداً ننويسد هم بايد قضا کند و به دستوری که گفته ميشود کفاره بپردازد.چنانچه سهواً ننويسد بايد دو برابر قضا کند ولی کفاره ندارد.

 

*منظور از  هردو کسی است که هم مذکر است وهم مونث.

*مبالگه عبارت است از عملی که شخص بواسطه آن عمل بلاگی را ببيند چه بخواند چه نخواند.

*وجه مربوط به کفاره بايد توسط ''کرديت کارت'' يا ''چک معتبر'' در وجه بلاگ فوق پرداخت گردد.

آيدا

/ 1 نظر / 10 بازدید
Vahid

آيت ا... العظمی آيدا خانم